Leveringsvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN
van
W.A. Schuurman Beheer B.V.,
W. Schuurman Elektrotechnische Groothandel II B.V en
Elektrokern Schuurman Consumentengroep B.V.,

Gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Alkmaar d.d. 15 maart 2005 onder nummer 92/2005.


Artikel 1 - definities

1.1. In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Schuurman: de besloten vennootschappen W.A. schuurman Beheer B.V., W. Schuurman Elektrotechnische Groothandel II B.V en/of Elektrokern Schuurman Consumentengroep B.V., alle gevestigd te Alkmaar;
 2. Koper: de natuurlijke of rechtspersoon die met Schuurman een overeenkomst sluit c.q. wenst te sluiten;
 3. Opdracht en/of overeenkomst: elke overeenkomst tussen Schuurman en koper, betreffende vervaardiging en/of verkoop van goederen en/of uitvoering van werkzaam­heden door Schuurman, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen;
 4. De algemene voorwaarden: de onderhavige door Schuurman gebruikte algemene verkoop- en leverings­voorwaarden;

 

Artikel 2 – toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerteaanvraag, aanbieding, opdracht en overeen­komst en levering betreffende verkoop van goederen en/of uitvoering van werkzaam­heden door Schuurman, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2.2. Schuurman wijst toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van koper uitdrukkelijk van de hand.

2.3. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten c.q overeenkomsten en vervolgopdrachten c.q. –overeenkomsten.

2.4. Door het enkel plaatsen van een opdracht en/of de inontvangstneming van de door Schuurman afgeleverde goederen en/of werkzaamheden, aanvaardt de ontvangende partij de algemene voorwaarden als koper en worden deze geacht (stilzwijgend) onderdeel van de overeenkomst uit te maken zonder dat daarvoor een nadere schriftelijke bevestiging door Schuurman of koper nodig is.

Artikel 3 - aanbiedingen

3.1. Alle aanbiedingen van Schuurman, in welke vorm dan ook, zijn volledig vrijblijvend en zijn gebaseerd op de op dat moment geldende prijzen en kosten.

3.2. Iedere aanbieding is gebaseerd op de gegevens, tekeningen, berekeningen, specificaties en overige informatie, die koper ter gelegenheid van de aanvraag heeft verstrekt. Schuurman mag van de juistheid van deze verstrekte informatie uitgaan.

3.3. Iedere aanbieding en prijsopgave is gebaseerd op de ver­onderstelling dat Schuurman de overeenkomst onder normale omstandigheden en gedurende reguliere werkuren kan uitvoeren, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

3.4. Alle bij een aanbieding verstrekte afbeeldingen, tekeningen, berekeningen, prijslijsten, catalogi, folders, maat- en gewichtsopgaven en alle andere gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Dergelijke gegevens zijn slechts bindend, indien Schuurman dit uitdrukkelijk schriftelijk bevestigt. Schuurman is niet verplicht detailgegevens te verstrekken.

3.5. Toezending van aanbiedingen, catalogi, prijslijsten e.d. verplicht Schuurman niet tot levering c.q. acceptatie van de opdracht.

3.6. Informatie en adviezen van Schuurman zijn uitsluitend van algemene aard en vrijblijvend.

3.7. Offertes, afbeeldingen, tekeningen, modellen, ontwerpen, programmatuur, fabricagemethoden en bescheiden, die op de overeenkomst betrekking hebben en Schuurman heeft verstrekt, alsmede de eventuele auteursrechten en andere industriële en intellectuele rechten blijven eigendom van Schuurman en mogen op geen enkele wijze worden gedupliceerd, vermenigvuldigd, overgenomen of aan derden ter inzage of ter beschikking gegeven.

3.8. Schuurman behoudt zich het recht voor om opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren dan wel onder rembours te leveren.

Artikel 4 - overeenkomst

4.1. Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met Schuurman pas tot stand, nadat Schuurman een opdracht schriftelijk heeft aanvaard respectievelijk heeft bevestigd of op het moment dat Schuurman feitelijk uitvoering geeft aan de overeenkomst.

4.2. De opdrachtbevestiging wordt geacht de inhoud en strekking van de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

4.3. Ingeval de opdracht niet schriftelijk is aanvaard c.q. bevestigd en Schuurman toch feitelijk uitvoering aan de overeenkomst geeft, beschouwen partijen de factuur als opdrachtbevestiging, die ook geacht wordt de inhoud en strekking van de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

4.4. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of overeengekomen wijzigingen, alsmede (mondelinge) gemaakte afspraken met en/of gedane toezeggingen door werknemers van Schuurman of derden namens Schuurman, binden Schuurman slechts indien deze door haar conform het gestelde in artikel 4.1. schriftelijk zijn bevestigd c.q. worden bekrachtigd.

4.5. Koper is zonder schriftelijke toestemming van Schuurman niet gerechtigd om zijn rechten uit hoofde van de overeenkomst aan een derde over te dragen of te bezwaren.

4.6. Indien Schuurman dit noodzakelijk of wenselijk acht voor een juiste uitvoering van de overeenkomst, mag Schuurman bij uitvoering van de overeenkomst anderen inschakelen.

Artikel 5 - levertijd

5.1. Opgegeven en overeengekomen levertijden en andere tijden worden door Schuurman bij benadering vastgesteld en gelden nimmer als een fatale termijn. Er kan slechts sprake zijn van een fatale termijn, indien Schuurman in de opdrachtbevestiging een exacte leveringsdatum bepaalt, die tevens expliciet als fatale termijn is aangeduid.

5.2. De levertijd is vastgesteld in de verwachting dat Schuurman kan blijven werken, zoals ten tijde van de aanbieding was voorzien en de van derden te betrekken benodigde goederen en informatie tijdig aan Schuurman worden geleverd en de door derden in opdracht van Schuurman te verrichten werkzaamheden tijdig worden gedaan.

5.3. Indien deze verwachting onterecht blijkt, ook al is dat het gevolg van reeds bij het sluiten van de overeenkomst te voorziene omstandigheden, zal de levertijd met evenveel dagen worden verlengd als de opgetreden vertraging heeft geduurd.

5.4. De levertijd zal ook worden verlengd, indien koper na het sluiten van de overeenkomst de opdracht wijzigt of anderszins de uitvoering ervan vertraagt.

5.5. Indien koper van oordeel is, dat de overschrijding van de door Schuurman bij benadering vastgestelde levertijd voor hem als onredelijk bezwarend moet worden aangemerkt, is koper verplicht om Schuurman bij aangetekende brief alsnog een redelijke leveringstermijn te stellen.

5.6. Overschrijding van de door Schuurman bij benadering vastgestelde levertijd geeft de koper geen aanspraak op levering uit voorraad van Schuurman ingeval gekocht is op aanvoer vanaf een derde.

Artikel 6 - levering

6.1. Koper heeft een afnameplicht. Als tijdstip van levering aan koper geldt het moment waarop de zaken het fabrieksgebouw/magazijn van Schuurman verlaten of na mededeling aan koper dat de zaken ter levering gereedliggen. Op dat moment gaan alle risico's op koper over.

6.2. Schuurman is gehouden tot levering van de overeengekomen maten en andere specificaties aan koper, met dien verstande dat geringe afwijkingen, zowel positief als negatief zijn toegestaan. Bij zaken die worden geleverd op een haspel mag de overeengekomen lengte van deze zaken 5% afwijken. Deze afwijkingen worden geacht onderdeel uit te maken van de tussen partijen gesloten overeenkomst. De koopprijs wordt niet navenant verminderd c.q. vermeerderd.

6.3. Ook indien overeengekomen is dat Schuurman voor het transport zorg draagt, geschiedt dit voor risico van koper en zullen de kosten daarvan aan koper worden doorbelast, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

6.4. Indien overeengekomen is dat Schuurman voor het transport zorg draagt, is Schuurman gerechtigd de wijze van transport te kiezen, waarbij belemmeringen of tijdelijke verhindering van de gekozen wijze van transport Schuurman niet verplichten een andere wijze te kiezen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

6.5. Schuurman is gerechtigd om in gedeelten af te leveren (deelleveranties), welke afzonder­lijk door Schuurman kunnen worden gefactureerd en door koper conform het bepaalde in artikel 10 dienen te worden betaald.

Artikel 7 - verpakkingsmaterialen

7.1. Tenzij op de factuur uitdrukkelijk anders staat aangegeven, is het door Schuurman aangewende verpakkingsmateriaal, waarin door Schuurman zaken aan koper worden aangeboden, bestemd voor eenmalig gebruik. Indien het verpakkingsmateriaal voor eenmalig gebruik is bestemd, is Schuurman noch gehouden om het verpakkingsmateriaal terug te nemen noch om enigerlei vergoeding voor de opslag en/of vernietiging van het verpakkingsmateriaal te betalen.

7.2. Indien zaken worden geleverd met (kabel)haspels blijven deze eigendom van Schuurman. De haspels worden dan geacht in bruikleen te zijn verstrekt en dienen uiterlijk binnen 3 maanden te rekenen vanaf de datum van de betreffende factuur in onbeschadigde en onmiddellijk bruikbare staat vrachtvrij en met eventuele daartoe behorende dekplaten aan Schuurman te zijn geretourneerd, bij gebreke waarvan Schuurman gerechtigd is de (kabel)haspel(s) in rekening te brengen aan de koper.

Artikel 8 - opslag

8.1. Het risico van de door Schuurman te leveren zaken gaat op koper over op het tijdstip van levering in de zin van artikel 6.1.

8.2. Indien het gereed product niet onmiddellijk of op de afgesproken afroep­termijn naar de plaats van bestemming kan worden vervoerd, is Schuurman gerechtigd, zonder ingebrekestelling, deze zaken voor rekening en risico van koper binnen Schuurman of bij derden op te slaan, en betaling te verlangen als had de levering plaats­gevonden. In die gevallen waarin koper na ingebrekestelling de zaak niet binnen een redelijke termijn afneemt, heeft Schuurman het recht de zaken aan derden te verkopen, in welk geval de netto opbrengst in mindering komt op het aan Schuurman totaal verschuldigd.

Artikel 9 - prijzen

9.1. Tenzij anders is overeengekomen, zijn de opgegeven prijzen:

 • gebaseerd op de bij de opdrachtbevestiging voor de uitvoering van de overeenkomst vermelde van belang zijnde feitelijke gegevens;
 • gebaseerd op tijdige verstrekking door koper van de benodigde informatie, faciliteiten, gelegenheid en goederen aan Schuurman;
 • gebaseerd op de tijdens de opdrachtbevestiging geldende hoogte van inkoop­prijzen, lonen, loonkosten, sociale- en overheidslasten, verpakkings- en andere kosten;
 • gebaseerd op levering af fabriek, magazijn of andere opslagplaats;
 • exclusief BTW, invoerrechten en andere belastingen, heffingen en rechten;
 • exclusief de kosten van in- en uitlading, vervoer en verzekering;
 • vermeld in euro’s, eventuele koerswijzigingen worden doorberekend;
 • exclusief emballage.

 

9.2. In geval van verhoging van een of meer van de kostprijsfactoren, is Schuurman gerechtigd om de met koper overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te verhogen, een en ander met inachtneming van de eventueel ter zake bestaande wettelijke voorschriften.

9.3. Het bepaalde in het vorig artikellid geldt ook ten aanzien van overeenkomsten, die door Schuurman in gedeelten worden afgeleverd of uitgevoerd, voor zover het betreft gedeelten, die op het tijdstip van intreden van de verhoging van één of meer kostenfactoren nog niet afgeleverd of uitgevoerd waren.

9.4. Alle kosten voortvloeiend uit aanvulling en/of wijziging van een opdracht door of namens koper zijn geheel voor rekening van koper.

Artikel 10 - betalingen

10.1. Koper dient de facturen van Schuurman binnen uiterlijk 30 dagen na de factuurdatum te voldoen door storting of overmaking op de op de factuur vermelde bank- of girorekening, tenzij anders is overeengekomen. De op de bankgiroafschriften van Schuurman aangegeven valutadag wordt als dag van betaling aangemerkt.

10.2. Koper dient de facturen van Schuurman conform artikel 10.1. te voldoen zonder beroep op enig recht van opschorting.

10.3. Koper dient de facturen van Schuurman conform artikel 10.1. te voldoen zonder korting of verrekening.

10.4. Bij overschrijding van de in artikel 10.1. bedoelde termijn is koper zonder ingebrekestelling gehouden tot betaling van een kredietbeperkingstoeslag, die wordt gesteld op 2 % van het openstaand factuurbedrag.

10.5. Bij overschrijding van de in artikel 10.1. bedoelde termijn is koper zonder ingebrekestelling in verzuim en een rente van 1% per maand verschuldigd over het openstaande factuurbedrag, waarbij geldt dat telkens na afloop van een maand het bedrag waarover de rente wordt berekend, wordt vermeerderd met de over die maand verschuldigde rente.

10.6. Door koper gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde renten en kosten in volgorde van opeisbare facturen die het langst openstaan. Dit geldt ook indien koper bij zijn betaling vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een factuur van een latere datum.

10.7. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van opdrachtnemer met betrekking tot de invordering van het aan opdrachtnemer verschuldigde en niet-tijdig betaalde, komen voor rekening van opdrachtgever. Deze gerechtelijke kosten worden vastgesteld op alle daadwerkelijk door opdrachtnemer gemaakte (proces)kosten. Ter vergoeding van de buitengerechtelijke kosten is opdrachtgever gehouden tot betaling van een boete, die wordt gesteld op 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 135,-, ook wanneer slechts een of enkele aanmaningen ter verkrijging van voldoening buiten rechte zijn verzonden en tenzij de werkelijke buitengerechtelijke kosten een hoger bedrag belopen, in welk geval gehoudenheid bestaat tot voldoening van die werkelijke kosten.

10.8. In geval van niet of niet-tijdige betaling, een aanvraag tot surseance van betaling, faillissement of schuldsanering, beslag ten laste van koper, fusie of splitsing, wijziging van de directe of indirecte feitelijke zeggenschap over de onderneming van koper, liquidatie van de onderneming van koper en/of kennelijk verminderde krediet­waardigheid van koper, is Schuurman gerechtigd om alle nog lopende overeenkomsten of gedeelten daarvan, die op dat ogenblik nog moeten worden uitgevoerd, te ontbinden middels een buitengerechtelijke verklaring, zonder dat enige gerechtelijke tussenkomst zal zijn vereist en onverminderd haar recht ter zake schadevergoeding te vorderen.

10.9. In de gevallen bedoeld in de aanhef van het vorig artikellid, is iedere vordering van Schuurman op koper, uit welke hoofde dan ook, direct en in zijn geheel opeisbaar.

10.10. Schuurman is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst met koper, alvorens (verder) te presteren, van koper zekerheid te eisen, dat zowel aan betalings- als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden.

Artikel 11 - eigendomsvoorbehoud

11.1. De eigendom van alle geleverde of af te leveren zaken blijft bij Schuurman en gaat eerst over, wanneer koper de prijs en eventueel van toepassing zijnde renten, kosten, boetes en schadevergoedingen ter zake van de geleverde zaken, inclusief voorafgaande en volgende leveringen met inbegrip van de door Schuurman ten behoeve van koper verrichte of te verrichten werkzaamheden zal hebben voldaan.

11.2. Zolang koper de in artikel 11.1. genoemde vorderingen niet heeft voldaan, is koper niet gerechtigd om geleverde zaken in eigendom over te dragen of deze te bezwaren, tenzij binnen het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening.

11.3. Indien de zaken onder eigendomsvoorbehoud niet bij koper, doch onder een derde worden opgeslagen, zal koper deze derde van het eigendomsvoorbehoud op de hoogte brengen, en die derde meedelen, dat deze in zoverre voor Schuurman houdt, zonder dat daaruit enige gehoudenheid van Schuurman tot betaling van opslagkosten of andere kosten voortvloeit.

11.4. Koper is gehouden de zaken, waarvan Schuurman (nog) eigenaar is, deugdelijk tegen brand en diefstal te verzekeren. Aanspraken uit het verzekeringscontract dienen door koper op eerste verzoek onvoorwaardelijk aan Schuurman te worden overgedragen.

11.5. Schuurman heeft het recht hetzij de zaken onder zich te nemen c.q. te houden, totdat koper het verschuldigde met inbegrip van kosten, renten, boetes en/of schadevergoedingen heeft voldaan, hetzij de zaken aan derden te verkopen, in welk geval de netto opbrengst in mindering komt op het aan Schuurman totaal verschuldigde.

11.6. Indien koper met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens Schuurman tekort schiet of Schuurman goede grond heeft te vrezen dat koper in die verplichtingen zal tekort schieten, is Schuurman zonder ingebrekestelling gerechtigd om de onder eigen­domsvoorbehoud afgeleverde zaken terug te nemen. Koper machtigt onherroepelijk reeds nu voor alsdan Schuurman om de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden en deze zaken ook feitelijk terug te nemen. Na terugneming zal koper worden gecre­diteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke koopprijs, verminderd met de op de terugneming gevallen kosten.

Artikel 12 - reclame

12.1. Onverminderd het hierna bepaalde is koper gehouden om onmiddellijk en in ieder geval binnen 24 uur na aflevering te controleren of de goederen aan de overeenkomst beantwoorden en ook voor het overige geen gebrek vertonen.

12.2. Reclames moeten, wat betreft zichtbare gebreken, uiterlijk binnen 8 dagen na aflevering schriftelijk worden ingediend bij Schuurman, op het adres zoals dit op de factuur staat vermeld. Koper dient daarbij schriftelijk aan te geven wat het gebrek is en wanneer en hoe hij het gebrek heeft geconstateerd.

12.3. Reclames voor wat betreft verborgen gebreken moeten eveneens schriftelijk worden ingediend bij Schuurman, op het postadres zoals dit op de factuur staat vermeld, en wel uiterlijk binnen 8 dagen nadat van een dergelijk gebrek is gebleken of redelijkerwijs had moeten zijn gebleken, met dien verstande dat reclame niet meer mogelijk is na 12 maanden na aflevering. Koper dient daarbij schriftelijk aan te geven wat het gebrek is en wanneer en hoe hij het gebrek heeft geconstateerd.

12.4. Reclames over facturen dienen schriftelijk bij Schuurman te worden ingediend en wel binnen 8 dagen na verzenddatum van de facturen.

12.5. Retourzendingen worden alleen na schriftelijke akkoordbevestiging door de verkoopafdeling van Schuurman geaccepteerd en in ontvangst genomen en dienen altijd franco huis te geschieden. Bij retourzending dient koper de aanwijzingen van Schuurman met betrekking tot de afhandeling van retourzendingen van de betreffende goederen op te volgen. In ieder geval dient altijd te worden vermeld de datum en nummer van de order, waarop de oorspronkelijke levering heeft plaatsgevonden, en de factuurdatum en -nummer, waarop de zaken zijn vermeld.

12.6. Koper zal geen reclames kunnen indienen met betrekking tot zaken die hij heeft bewerkt of verwerkt. Van bewerken of verwerken is onder meer sprake indien de zaken zich niet in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, tenzij sprake is van zogenaamde ‘dead on arrival’.

12.7. Bij niet-tijdig schriftelijk indienen van een reclame verliest koper zijn recht op reclame.

Artikel 13 - overmacht

13.1. Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de overeenkomst door Schuurman verhinderen en die niet aan Schuurman zijn toe te rekenen.

13.2. Onder overmacht bedoeld in het vorige artikellid zijn ook begrepen internationale conflicten, gewelddadige of gewapende conflicten, maatregelen van enige binnenlandse, buitenlandse of internationale overheid, boycotacties, arbeidsongeregeldheden bij derden of onder eigen personeel, storingen in de elektriciteitsvoorziening, in communicatieverbindingen of in andere apparatuur of programmatuur van Schuurman, vertraging in levering van goederen door derden aan Schuurman. Indien zich een dergelijke omstandigheid voordoet, zal Schuurman die maatregelen treffen die van haar in redelijkheid kunnen worden gevergd om de schade van de koper te beperken.

13.3. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Schuurman opgeschort. Indien de periode waarin door de overmacht de nakoming van de verplichtingen door Schuurman niet mogelijk is, langer duurt dan twee maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot vergoeding van schade en kosten bestaat.

13.4. Indien Schuurman bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde dan wel het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is koper gehouden deze factuur te voldoen, alsof het een afzonderlijke overeenkomst betreft.

Artikel 14 - aansprakelijkheid

14.1. Schuurman kan jegens koper uitsluitend aansprakelijk zijn voor schade die het rechtstreeks en onmiddellijk gevolg is van het handelen c.q. nalaten van Schuurman. Schuurman is dus bijvoorbeeld niet aansprakelijk voor gevolgschade, zoals onder meer bedrijfsschade (bijvoorbeeld een recall en machinestoring) en schade als gevolg van aanspraken van enigerlei derde op koper, door welke oorzaak dan ook ontstaan, een en ander ten gevolge van of in de ruimste zin verband houdende met de door Schuurman geleverde goederen en/of diensten.

14.2. De aansprakelijkheid in haar totaliteit van Schuurman is in ieder geval beperkt tot het ter zake van de desbetreffende overeenkomst door Schuurman aan koper gefactureerde bedrag exclusief omzetbelasting.

14.3. Indien geen succesvol beroep mogelijk is op de aansprakelijkheidsbeperking bedoeld in lid 1 en/of 2, is de aansprakelijkheid in haar totaliteit van Schuurman in ieder geval beperkt tot een maximum van € 100.000,--.

14.4. De onder de leden 1 tot en met 3 vermelde aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet in geval van opzet en/of bewuste roekeloosheid van opdrachtnemer en/of tot haar directie of bedrijfsleiding behorende leidinggevende ondergeschikten.

14.5. Alle aanspraken van de koper vervallen in ieder geval indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn ingediend bij Schuurman binnen 13 maanden nadat de koper bekend was of redelijkerwijs bekend heeft moeten zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraak baseert.

14.6. In gevallen waarin Schuurman door derden wordt aangesproken voor schade, veroorzaakt door zaken vervaardigd en/of geleverd door Schuurman aan koper, zal koper Schuurman onvoorwaardelijk vrijwaren in die gevallen waarin Schuurman ten opzichte van koper niet (meer) aansprakelijk is, hetzij op grond van deze voorwaarden, hetzij anderszins.

14.7. Schuurman is niet aansprakelijk voor schade aan derden die is veroorzaakt door schending van octrooien, auteursrechten en/of andere intellectuele eigendoms­rechten door gebruik van tekeningen, materialen of onderdelen, dan wel door toepassing van werkwijzen, welke aan Schuurman door of vanwege koper zijn verstrekt of voorgeschreven. Koper is gehouden Schuurman voor deze aanspraken te vrijwaren.

Artikel 15 - slotbepalingen

15.1. De opschriften aangebracht op de roerende zaken zijn slechts ter verduidelijking en kunnen geen rol spelen bij de uitleg van deze algemene voorwaarden.

15.2. Indien Schuurman zich in enig geval niet op enige bepaling van de algemene voorwaarden beroept, dan wel daarvan afwijkt, brengt dit niet met zich mee, dat zij zich in de volgende gevallen niet meer op deze algemene voorwaarden zal kunnen beroepen.

15.3. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan, waarop deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

15.4. De bepalingen van het Weens Koopverdrag zijn niet van toepassing, evenmin als enige toekomstige internationale regeling inzake koop van roerende lichamelijke zaken, waarvan de werking door partijen kan worden uitgesloten.

15.5. Alle geschillen die, voortvloeiend uit de tussen partijen gesloten overeenkomst, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen aanhangig worden gemaakt bij de burgerlijke rechter, bevoegd in de vestigingsplaats van Schuurman, zulks voor zover de wet dit toelaat.

15.6. Indien deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in een andere taal dan de Nederlandse, is de tekst van de versie in de Nederlandse taal bindend.

15.7. Wijzigingen en aanvullingen van deze algemene voorwaarden zullen worden gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Alkmaar. Ingeval Schuurman deze toezendt aan koper, zullen deze wijzigingen en aanvullingen voor Schuurman en koper bindend zijn met ingang van de dertigste dag na de datum van toezending.

***

stock-indicator
verder winkelen naar winkelmand
Vul hier de naam in van uw nieuwe order, als u deze leeg laat zul er een naam automatisch voor u gegenereerd worden.
Annuleren Toevoegen
Vul hier de naam in van uw nieuwe "mijn assortiment".
Annuleren Toevoegen